Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24

Szkoła znajduje się na obszarze dzielnicy Działki Leśne. Przewodnią myślą w codziennej pracy są słowa patronki prof. Marii Grzegorzewskiej „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.

Szkoła zapewnia: naukę w oddziałach dostosowanych do odpowiedniego typu niepełnosprawności uczniom z porażeniem mózgowym, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci przewlekle chorych, system nauczania indywidualnego, realizację indywidualnych programów nauczania i wychowania, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowanie uczniów do dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej, naukę języka obcego oraz zajęcia informatyczne, udział w wycieczkach dydaktycznych, turystycznych, biwakach, obozach, zimowiskach, półzimowiskach, półkoloniach, konkursach wewnątrzszkolnych oraz międzyszkolnych i ogólnopolskich, integrację ze środowiskiem, zajęcia rewalidacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej.

Jest to wyspecjalizowana instytucja oświatowa, która zatrudnia 114 nauczycieli i specjalistów, a 60% z nich to nauczyciele dyplomowani. Ponadto placówka zatrudnia 36 osób administracji i obsługi. Zajęcia prowadzone są w dobrze urządzonych i wyremontowanych gabinetach/pracowniach, takich jak: logopedyczny, informatyczny, multimedialny, integracji sensorycznej z łóżkiem wodnym, korekcyjno-rehabilitacyjny, gospodarstwa domowego, plastyczny, techniczny, muzyczny, terapii pedagogicznej oraz garncarskiej. Uczniowie korzystają z pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska szkolnego, boiska do piłki koszykowej i siatkowej. Młodsi wychowankowie użytkują pięknie wyposażony plac zabaw wykonany w ramach ogólnopolskiego projektu „Radosna Szkoła”. Atutem placówki jest stołówka szkolna, która przygotowuje smaczne i zbilansowane posiłki. Na terenie szkoły jest biblioteka i czytelnia oraz świetlica szkolna, która obejmuje opieką dzieci ze wszystkich szkół oraz przedszkola w podziale na poszczególne niepełnosprawności i poziomy funkcjonowania.

Dla każdego ucznia prowadzone są zajęcia rewalidacyjne – indywidualnie lub w małych grupach zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych, np. SKS, kółko matematyczne, kółko chemiczne, zajęcia z wykorzystaniem TIK, zajęcia plastyczno-techniczne, kółko kulinarne, czytelnicze, zajęcia teatralne, muzyczno – wokalne lub promujące zdrowy tryb życia. Szkoła wspomaga uczniów oraz ich rodziców poprzez doraźną pomoc materialną, rzeczową, dotację celową, bezpłatne obiady we współpracy z Radą Rodziców i MOPS.

Organizowane są dowozy do i ze szkoły busem szkolnym, busami ZKM i taksówkami. Placówka organizuje bezpieczny pobyt uczniów – wejście jest zamknięte i dozorowane przez pracownika szkoły oraz zainstalowany jest zewnętrzny monitoring. Pełnione są dyżury międzylekcyjne nauczycieli. Dodatkowo zatrudnione są osoby pełniące funkcję pomocy nauczyciela oraz strażnika ruchu drogowego. Szkoła pracuje w oparciu o programy i projekty własne, a także ogólnopolskie np. integracyjny projekt wolontariacki Fundacji Orange. Od 9 lat Szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Aby podnieść atrakcyjność lekcji, systematycznie prowadzone są zajęcia poza terenem szkoły np. spotkania w gdańskim ZOO, w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo” w Gdyni, spotkania z Panią Muzyką, wyjścia do kina, teatru, muzeów. Uczniowie biorą czynny udział w zawodach sportowych realizowanych w szkole i województwie. Rok szkolny obfituje w szereg cyklicznych imprez i uroczystości np. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, z Porażeniem Mózgowym, z Zespołem Downa, z Autyzmem, Dar Serca, Magiel Twórczy, Gala Sportu, Dzień Uśmiechu, Dzień Kolorowej Skarpetki, Walentynki, Dzień Dziecka. Od kilkunastu lat szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z województwa pomorskiego. Impreza pozwala zapoznać się z niezwykłymi talentami muzycznymi uczniów z niepełnosprawnościami.

W czasie ferii uczniowie mają okazję wyjechać na zimowisko w góry lub skorzystać z półzimowiska/ półkolonii na terenie placówki w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”. Uczniowie również wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki oraz uczestniczą w „Zielonej Szkole”. Od wielu lat w szkole redagowana jest przez starszych uczniów pod opieką pani bibliotekarki gazetka „Nowinki szkolne”. Jest też współorganizatorem Światowych Dni Świadomości Autyzmu”w Gdyni, imprezy mającej na celu podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia. Kilkakrotnie organizowała różnorodne konferencje na temat edukacji i terapii uczniów niepełnosprawnych. Szkoła podejmuje liczne działania integrujące całą społeczność szkolną, np. wspólne sadzenie kwiatów w celu ozdobienia terenu szkolnego. Współpracuje z wieloma podmiotami i partnerami lokalnymi, z wolontariuszami oraz uczelniami wyższymi przy umożliwieniu studentom odbycie praktyk w naszej szkole.

Dane kontaktowe:
ul. Witomińska 25/27
81-311 Gdynia
tel.+48 58 620 72 25
sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl
www.zss17.org
fb.com/zss17gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek