Polityka prywatności - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji
o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.edukacja.gdynia.pl (zwanego dalej „Portalem”).
1. Dane administratora danych osobowych [ADO]: administratorem danych osobowych Użytkownika będzie Prezydent Miasta Gdyni Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, Gdynia
(81-382), e-mail: umgdynia@gdynia.pl tel.: +48 58 626 26 26
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, Gdynia (81-382).
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Portal za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
(Dz. U. UE. L. 2016.119.1) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu,
w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.
6. Odbiorcami danych Użytkowników mogą być: upoważnieni pracownicy administratora oraz firma świadcząca usługi z zakresu serwisu systemu informatycznego MASTER TELECOM
7. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
9. Dane użytkowników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do czasu wycofania zgody.
10. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji
o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych
i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
11. Ponadto, Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
12. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownikach.
13. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera,
e. w przeglądarce Safari
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
14. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
15. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są
w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
16. Użytkownik ma prawo do:
 uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 ograniczenia ich przetwarzania,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
17. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych
z RODO.


Przejdź na początek