Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni to placówka dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami (niewidzenie, niedowidzenie, niedosłuch, niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa).

W Ośrodku wychowanek o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej w oparciu o wszechstronne, nowoczesne, metody i formy pracy i z zastosowaniem narzędzi wysokiej technologii. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego, organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną, specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, indywidualizacją, życzliwością, umiejętnym stopniowaniem trudności, przyjazną atmosferą. Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i sportowo-rekreacyjną. Posiada pracownie, gabinety, wyposażone sale lekcyjne, kuchnię stołówkę, szklarnię, boisko, plac zabaw, bieżnię, piękny teren zielony, internat dla 8 wychowanków.

Uczniowie rozwijają swoje talenty sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne, recytatorskie zgonie z indywidualnymi preferencjami i poziomem funkcjonowania. Mają okazję wyjazdów na zawody i turnieje sportowe, przeglądy teatralne i festiwale muzyczne. Uczniowie uczestniczą w  różnorodnych konkursach, odnoszą sukcesy, wzrasta ich poczucie własnej wartości, sprawczości i odpowiedzialności.

W skład Ośrodka wchodzą: oddział przedszkolny – dla dzieci od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole, oddział przygotowujący na nauki szkolnej – dla dzieci od 7-9 r.ż. do momentu uzyskania opinii o gotowości podjęcia nauki w szkole, szkoła podstawowa kl. I -VIII dla uczniów od 7 -9 r. ż do 20 r.ż., szkoła przysposabiająca do pracy – dla absolwentów szkoły podstawowej do 24 r.ż., oddział rewalidacyjno – wychowawczy – dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 r.ż., świetlica szkolna – dla wszystkich uczniów Ośrodka, internat – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym od 7 r.ż.

W Ośrodku prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Placówka zapewnia bogatą ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych: indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia edukacyjno-wychowawcze, rewalidację i wspomaganie wszechstronnego rozwoju, integrację sensoryczną, EEG biofeedback, terapię widzenia, terapię ręki, dogoterapię, hipoterapię, terapię W.Sherborne, terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, warsztaty dojrzałości osobowej i płciowej, terapię audio-psycho-lingwistyczną wg Tomatisa, alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), wykorzystanie narzędzi wysokiej technologii: komunikatory, tablety z oprogramowaniem, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęcia ruchowe, zajęcia przysposabiające do pracy, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania: taneczne, muzyczne, teatralne, sportowe, przyjazną atmosferę nauki, dużo uśmiechu i radości, zajęcia świetlicowe w godzinach 6.30-8.00 oraz 11.30-17.00, codzienne wyżywienie – smaczne domowe obiady, dowóz i odwóz uczniów do przedszkola i szkoły busami.

SOSW Nr 1 wyróżnione zostało certyfikatem MEN „Szkoła w Ruch” 2014, wojewódzkim certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie” 2017.

Dane kontaktowe:
ul. Płk. Dąbka 277
81-155 Gdynia
tel. +48 58 625 48 55 48 58 625 98 83
sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl
sosw1@sosw1.eu
www.sosw1.edu.gdynia.pl
Facebook: SOSW nr 1 w Gdyni


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek