Żłobek i przedszkole dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym / Открываем ясли и детский сад для детей беженцев - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Żłobek i przedszkole dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym / Открываем ясли и детский сад для детей беженцев

16
maj
Żłobek i przedszkole dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym / Открываем ясли и детский сад для детей беженцев

W Dzień Dziecka, 1 czerwca Gdynia otwiera żłobek i przedszkole dla dzieci osób z doświadczeniem uchodźczym. To jedna z pierwszych takich inicjatyw w kraju. Miasto stara się również o zewnętrzne dofinansowanie, aby rodzice maluchów ponosili jak najniższe koszty opieki.

Do tej pory dzieci uchodźców wojennych, które trafiły do Gdyni, przyjmowane były do przedszkoli samorządowych w ramach wolnych miejsc oraz utworzonych dodatkowo zgodnie z ustawą. Zainteresowanie żłobkami było niewielkie. Na nowy rok szkolny 2022/2023 dzieci z Ukrainy brały także udział w rekrutacji do placówek na identycznych zasadach jak mali gdynianie.

– To znacznie zmniejszało szanse dzieci z doświadczeniem uchodźczym na przyjęcie do żłobka czy przedszkola, ponieważ ważnym kryterium przy rekrutacji jest fakt rozliczania przez rodziców PIT-u w Gdyni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dlatego jako samorząd, postanowiliśmy pomóc rodzicom i zapewnić w trakcie roku szkolnego tymczasowe miejsca dla ich dzieci, niezależnie od powszechnej rekrutacji.

To kolejna inicjatywa Gdyni, po uruchomieniu klas przygotowawczych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym w szkołach podstawowych i średnich.

– Od początku tej strasznej wojny robimy wszystko, aby pomóc osobom, które trafiają do naszego miasta, zarówno dorosłym, jak i dzieciom – dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Wierzymy, że zapewnienie profesjonalnej opieki tym dzieciom pomoże rodzinom, które zdecydowały się związać z naszym miastem na dłużej, w znalezieniu tu pracy i swojego miejsca do życia. To z kolei sprawi, że w kolejnych rekrutacjach będą brać udział już z innej pozycji.

Zarówno żłobek, jak i przedszkole, będą funkcjonować w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej 4. Powstanie tam, grupa dla żłobkowych maluchów, licząca 25 miejsc, oraz grupa przedszkolna z 28 miejscami. Placówka będzie czynna od godziny 7.00 do 17.00. Dzieci będą mieć zapewnioną profesjonalną opiekę i pełne wyżywienie.

– Zarówno grupa żłobkowa, jak i przedszkolna funkcjonować będą na podobnych zasadach jak pozostałe gdyńskie placówki, jedyna różnica jest taka, że będziemy zatrudniać również opiekunki i nauczycielki z językiem ukraińskim – mówi Agnieszka Welfle-Pobłocka, dyrektor Żłobka Koniczynka, w strukturach którego ma funkcjonować grupa żłobkowa. – Na razie czesne w obydwu placówkach ma być płatne. W przypadku przedszkola, te koszty są niewielkie, zgodnie z przepisami dzieci mają prawo do bezpłatnej opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, za każdą dodatkową godzinę rodzice płacą złotówkę. W żłobku te koszty są już większe, ale staramy się o dofinansowanie. O pomoc w finansowaniu kosztów żłobka z programu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą również występować rodzice, będziemy im udzielać w tej sprawie wszystkich potrzebnych informacji.

Bezpłatne, zarówno w żłobku jak i przedszkolu, będzie wyżywienie, którego koszt pokryty będzie z dotacji z budżetu Państwa, o którą wystąpi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Obecnie trwa przystosowanie placówki dla potrzeb małych dzieci.

– Mamy salę z aneksem kuchennym, osobną łazienką i osobnym wejściem, którą właśnie adaptujemy na potrzeby grup żłobkowej – mówi Dorota Skulska Wittbrodt, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, w ramach której będzie funkcjonować przedszkole. – Dla przedszkolaków przewidzieliśmy też wygodną salę do zabawy i nauki, posiłki dzieci jeść będą w szkolnej stołówce. Oczywiście obydwie grupy mają zapewnione pełne wyżywienie. Maluszki będą jeść w swojej sali, gdzie znajdą się stoliki dostosowane do ich potrzeb.

Obydwie placówki rozpoczną działanie 1 czerwca. Obecnie rusza rekrutacja. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie Żłobka Koniczynka,  Żłobka Niezapominajka, Szkoły Podstawowej nr 12 oraz w formie papierowej w SP 12 i Żłobku Koniczynka. Osoby zainteresowane wszystkie informacje mogą uzyskać na miejscu, w godzinach funkcjonowania placówek. Dla ułatwienia formularz zamieszamy również poniżej.

Harmonogram naboru:

  • 16 – 20 maja – składanie formularza rekrutacyjnego wyłącznie w formie papierowej w Żłobku Koniczynka przy ul. Uczniowskiej 2,
  • 23 maja – ogłoszenie listy dzieci wstępnie przyjętych,
  • 24-27 maja – złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki,
  • 30 maja – ogłoszenie listy dzieci przyjętych,
  • 30 -31 maja – podpisywanie umów.

Wyniki będą wywieszone w Żłobku Koniczynka oraz w SP 12. O wynikach rekrutacji można dowiadywać się również telefonicznie: 58 523 71 72 oraz 58 624 04 07.

 

 

Открываем ясли и детский сад для детей беженцев

В День защиты детей, 1 июня, в Гдыне открывается детский сад и ясли для детей военных беженцев. Это одна из первых подобных инициатив в стране. Расходы на создание учреждения будут нести местные органы власти, город также подает заявку на финансирование, чтобы родители малышей несли минимальные расходы.

В Начальной Школе № 12 будут функционировать и ясли, и детский сад. Планируется создание группы для ясельных малышей на 25 мест и группы детского сада на 28 мест. Объект будет открыт с 7 утра до 5 вечера. Детям будет предоставлен профессиональный уход и полный пансион.

– И ясли, и детский сад будут работать по тем же принципам, что и другие учреждения Гдыни, разница лишь в том, что мы будем принимать на работу воспитателей носителей украинского языка, – говорит Агнешка Вельфле-Поблоцкая, директор Яслей Коничинка, в структурах которого будет функционировать ясельная группа. – В настоящее время пребывание и в яслях, и в детском саду подлежит оплате. Что касается детского сада – эти расходы невелики, согласно регламенту, дети имеют право на бесплатный уход и пребывание в течении 5 часов в день, за каждый дополнительный час родители платят 1 злотый (1 PLN). В яслях эти расходы уже выше, но мы обращаемся за финансированием. Родители также могут обратиться за помощью в финансировании расходов на ясли по программе Учреждения Социального Страхования, мы предоставим им всю необходимую информацию в этом вопросе.

Бесплатным, как в яслях, так и в детском саду, будет питание, которое в первые месяцы работы будет покрываться муниципалитетом, а затем через MOPS в рамках адресной субсидии. В настоящее время идет подготовка объекта к потребностям маленьких детей.

– У нас есть замечательное помещение, с мини-кухней, отдельной ванной комнатой и отдельным входом, которое мы сейчас подготавливаем для нужд ясельных групп, – говорит Дорота Скульска Виттбродт, директор Начальной Школы № 12, в рамках которой будет работать детский сад. – Для дошкольников мы также предусмотрели комфортное помещение для игр и обучения, дети будут питаться в школьной столовой. Разумеется, обе группы обеспечены полным пансионом. Малыши будут питаться в своей комнате, где будут столы, адаптированные к их потребностям.

Оба учреждения начнут работать с 1 июня. В настоящее время ведется набор детей. Анкета набора будет доступна на веб-сайте Яслей Коничинка www.zlobekkoniczynka.pl, Яслей Незапоминайка www.zlobekgdynia.pl, Начальной Школы № 12 www.sp12gdynia.pl, а также в бумажной версии в Начальной Школе № 12 и Яслях Коничинка. Заинтересованные лица могут получить всю информацию на месте, в часы работы учреждений.

График набора:
16 – 20 мая – подача анкеты о приеме ребенка только в бумажном виде в Яслях Коничинка (Koniczynka) по адресу ul. Uczniowska 2
23 мая – объявление списка предварительно принятых детей
24-27 мая – представление родителями/законными опекунами документов, подтверждающих, что ребенок соответствует критериям приема в учреждение
30 мая – объявление списка принятых детей
30 -31 мая – подписание контрактов

Результаты будут вывешены в Яслях Коничинка и в НШ № 12. Вы также можете узнать о результатах набора по телефонам: 58 523 71 72 и 58 624 04 07


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek