Nowość w zakresie medycyny szkolnej - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Nowość w zakresie medycyny szkolnej

30
sierpień
Nowość w zakresie medycyny szkolnej

Gdyński samorząd rozpoczyna realizację programu „Gdyński Zdrowy Uczeń”, który będzie dotyczył badań bilansowych uczniów klas III i VII szkół podstawowych. Celem podejmowanych działań jest usprawnienie i znaczne poszerzenie zakresu badań przesiewowych prowadzonych przez pielęgniarki szkolne. Karty informacyjne z wynikami badań dla opiekunów będą podstawą do oceny stanu zdrowia dziecka i wskazywać będą ewentualne dalsze kroki postępowania w celu jego poprawy. Na podstawie przeprowadzonych badań bilansowych dzieci zagrożone nadwagą albo otyłością będą zapraszane do udziału w specjalistycznym bezpłatnym programie profilaktycznym finansowanym przez miasto Gdynię.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia na lata 2018 – 2020

Celem głównym programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia na lata 2018 – 2020 jest zmniejszenie częstości występowania nadmiaru masy ciała (redukcja o 5 centili BMI w stosunku do masy wyjściowej), wśród uczniów klas III i VII szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie Gminy Gdynia, objętych kompleksową interwencją edukacyjno-zdrowotną w latach 2018-2020. W ramach realizowanego programu planowane jest objęcie obowiązkowymi badaniami bilansowymi wszystkich dzieci 9-letnich (uczniów klas III szkół podstawowych) oraz dzieci 13-letnich (uczniów klas VII szkół podstawowych) z rocznika 2018/2019.

Wśród istotnych celów szczegółowych wyróżnić można:

  1. wczesną identyfikację dzieci i młodzieży z chorobami metabolicznymi, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami wymagającymi leczenia w trybie pilnym w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ,
  2. przekazanie podstawowych kompetencji w zakresie prozdrowotnego stylu życia rodzicom dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Gdyni.

Do programu przesiewowego będą kwalifikowane wszystkie dzieci 9–letnie i 13-letnie – uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Gdyni.

Do programu interwencji edukacyjno-zdrowotnej zaproszone będą wszystkie dzieci z wykrytymi zaburzeniami masy ciała pod postacią nadwagi i otyłości (90 centym BMI wg OLAF) rozpoznanymi w trakcie wykonywania bilansowych badań przesiewowych przez pielęgniarki szkolne (badania obowiązkowe dla dzieci w III i VII klasie szkoły podstawowej).

Z programu wyłączone będą dzieci objęte już specjalistyczną opieką lekarską w ramach NFZ, a dotyczącą zaburzeń układu endokrynologicznego oraz metabolicznych (poza dziećmi z leczoną pierwotną otyłością).

Poza uczniami, do których bezpośrednio zostanie skierowany projekt interwencji, jego działania skupione będą również na ich rodzicach. Opiekunowie dzieci w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, w tym dzieci z nadwagą i otyłością, po przeprowadzonych przez pielęgniarkę obowiązkowych badaniach bilansowych otrzymają informacje na temat stanu zdrowia dziecka, proponowanego dalszego postępowania oraz włączenia do programu interwencyjnego (indywidualny plan postępowania zdrowotnego).  W założeniach programu jest również przeprowadzenie spotkań edukacyjnych skierowanych do ogółu rodziców dzieci objętych programem.

Działanie to realizowane będzie w formie 4 modułów edukacyjnych w grupach warsztatowych do 50 osób. Warsztat edukacyjny prowadzony będzie przez interdyscyplinarny zespół specjalistów: promotora zdrowia, lekarza, dietetyka oraz psychologa. Edukacja zdrowotna będzie miała na celu wykształcenia wśród jej uczestników umiejętności dokonywania świadomych wyborów konsumenckich, umiejętność rozpoznawania objawów psychopatologicznych towarzyszących otyłości, jak również zrozumienie mechanizmów psychologicznych towarzyszących wprowadzaniu zmian w nawykach.

Wszystkie dzieci zakwalifikowane do interdyscyplinarnej interwencji specjalistycznej zostaną skierowane na wykonanie badań krwi w niezbędnym zakresie do oceny możliwych chorobowych przyczyn lub skutków otyłości. Planowane jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych w kierunku najczęstszych chorób metabolicznych (TSH, fT4, profil lipidowy, DTOG, insulinemia po DTOG, parametry funkcji wątroby i nerek) wyłącznie u dzieci z wykrytą nadwagą i otyłością. Badania będą zlecane przez lekarza w trakcie pierwszej wizyty w ramach programu interwencyjnego. Celem tych badań jest ocena stanu zdrowia dziecka oraz wykluczenie najczęstszych przyczyn otyłości a także występowania ewentualnych powikłań otyłości.

  1. Ponadto zostanie wprowadzony program „Gdyński Zdrowy Uczeń”, w ramach którego będą zbierane dane dotyczące badań bilansowych z zakresu medycyny szkolnej oraz dodatkowo, badań składu ciała i badań wydolnościowych dla uczniów klas III i VII. Program będzie prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu medycyny szkolnej, który usprawni badania przesiewowe oraz pozwoli na wygenerowanie raportów statystycznych o stanie zdrowia dzieci. Dane będą wpisywane przez pielęgniarki szkolne sprawujące w szkołach podstawowych profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą. System będzie analizował parametry badań ucznia i przekazywał informację czy wynik jest prawidłowy, czy też wymaga dalszej konsultacji lub diagnostyki. Będzie posiadał możliwość generowania karty z wynikami badań dla danego ucznia wraz z indywidualnymi zaleceniami, tzw. planem postępowania prozdrowotnego.

Realizacja programu będzie możliwa po wyłonieniu wykonawców.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek