Zdolni z Pomorza – startujemy z nową rekrutacją - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Zdolni z Pomorza – startujemy z nową rekrutacją

06
lipiec
Zdolni z Pomorza – startujemy z nową rekrutacją

Rozpoczynamy rekrutację uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i ponapodstawowych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia” na nowy rok szkolny 2022/2023. Mogą do niej przystąpić osoby w trybie przeniesienia oraz w ramach rekrutacji „otwarte drzwi”. Jest też informacja dla tych uczniów, którzy myślą o udziale w zajęciach z kompetencji społecznych. Poniżej wyjaśniamy tegoroczne zasady naboru.

 

Tryb przeniesienia ucznia z innego LCNK

Rekrutacja w trybie przeniesienia ucznia z innego Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK) to nabór uczniów do projektu prowadzony w wypadku złożenia przez niego wniosku o zmianę LCNK. Uczeń ma możliwość wnioskowania o zmianę LCNK w następujących wypadkach:

1)  zmiana miejsca zamieszkania,
2)  zmiana miejsca nauki
3)  zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn.

Jak wygląda ta procedura? Uczeń składa w dotychczasowym LCNK wniosek o zmianę LCNK wraz z oświadczeniem. Musi również udokumentować zaistnienie przesłanek uzasadniających zmianę LCNK, a dotychczasowe LCNK sporządza na wniosku opinię dotyczącą zmiany i przesyła wniosek wraz z załącznikami i oświadczenie do Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK). Następnie RCNK przekazuje do nowego LCNK wniosek ucznia o zmianę LCNK. Potrzebne dokumenty można pobrać poniżej, a wypełnione należy przesłać do dnia 4.08.2022r. na adres e-mail: mariolacirson@o2.pl. Komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowania ucznia do projektu. W wypadku pozytywnej decyzji uczeń może rozpocząć udział w formach wsparcia w ramach projektu, przy czym,jeżeli uczeń nie posiada aktualnej opinii psychologicznej uwzględniającej udział w systemie wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”, jest zobowiązany do odbycia badań w poradni w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia udziału w projekcie.

Tryb „otwartych drzwi”: kto może z tego skorzystać?

Rekrutacja w trybie „otwartych drzwi” to nabór uczniów do projektu prowadzony w trakcie realizacji form wsparcia w ramach projektu obejmujący jedynie tych uczniów, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach bądź uzyskali tytuł laureata etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej organizowanej w ramach systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”. W wypadku uzyskania przez komisję rekrutacyjną wiedzy na temat spełnienia przez ucznia zamieszkałego lub uczęszczającego do szkoły na terenie powiatu gdyńskiego warunków określonych w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach bądź uzyskania tytułu laureata Ligi zadaniowej organizowanej w ramach systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”, komisja może zaproponować takiemu uczniowi udział w projekcie.

Procedura rekrutacji w trybie „otwartych drzwi” też jest prosta. Uczeń składa arkusz nominacji i oświadczenie poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres emaila: mariolacirson@o2.pl do 28.08.2022 r. Wymagane jest załączenie kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł laureata lub finalisty. Następnie, komisja podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia do projektu, a w wypadku pozytywnej decyzji uczeń może rozpocząć udział w formach wsparcia w ramach projektu, przy czym – jeżeli uczeń nie posiada opinii psychologicznej uwzględniającej udział w systemie wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” – jest zobowiązany do odbycia badań w poradni w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia udziału w projekcie.

Rekrutacja uczniów na zajęcia z kompetencji społecznych

W nadchodzącym roku szkolnym rusza również rekrutacja uzupełniająca na zajęcia z kompetencji społecznych. Poniżej znajduje się jej harmonogram:

  • do 5.08.2022 r. – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mariolacirson@o2.pl;
  • 5.08.2022 r. – przekazanie rezultatów projektów na adres grzegorz.urgacz@talent.edu.pl (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
  • 2.09.2022 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
  • do 7.09.2022 r. – przygotowanie list osób przyjętych;
  • po 8.09.2022 r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Co dają „Zdolni z Pomorza”?

Przede wszystkim szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, kompetencji społecznych, biologii i informatyki realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To także udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek