Menu górne

Kategoria

Współpraca gdyńskich szkół z uczelniami wyższymi

Współpraca gdyńskich szkół z uczelniami wyższymi

Jednym z rozwiązań, które przynosi wymierne efekty w nauczaniu jest wykorzystanie dobrych europejskich praktyk we współpracy szkół z uczelniami. Dlatego gdyńskie szkoły ponadpodstawowe mają długą historię takiej aktywności na polu edukacji. Te działania, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji  i kompetencji dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia, jednocześnie wzbogacają wiedzę, pozwalają na zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i spełnianie marzeń i aspiracji w przyszłości.

Obecnie gdyńskie szkoły współpracują m. in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Gdyni, Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutem Morskim w Gdańsku,  Uniwersytetem Haute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, Morskim Instytutem Rybackim czy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Uczelnie objęły patronatami niektóre klasy z gdyńskich szkół. W ramach współpracy ze szkołami wyższymi młodzież uczestniczy m. in. w wykładach, konkursach, ćwiczeniach, projektach, pracach badawczych, indywidualnych praktykach, konferencjach, seminariach, warsztatach i konsultacjach z pracownikami naukowymi uczelni. Uczniowie chętnie współpracują z kołami naukowymi studentów w zakresie tworzenia programów nauczania.

 

Umowy podpisane przez gdyńskie szkoły z uczelniami wyższymi:

 

Nazwa
szkoły
Nazwa
uczelni
Przedmiot porozumienia Obecne działania Efekty współpracy
I ALO Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Poznański, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej, WSAiB w Gdyni,  Instytut Oceanografii PAN, Wyższa Szkoła Bankowa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie umowy patronackie / umowy o współpracę
w ramach przedmiotów matematyka, chemia, biologia, WOS, historia, język polski, podstawy przedsiębiorczości, geografia, język angielski, biologia-medycyna
fakultety akademickie (poziom rozszerzony), zajęcia otwarte wykłady i ćwiczenia dla zainteresowanych uczniów, lekcje przedmiotowe ze specjalistą w ramach programu nauczania, wycieczki edukacyjne, konferencje unikalny Projekt Innova Bio Pomorze – prowadzenie przez uczniów specjalistycznych prac badawczych w laboratoriach PPNiT, Projekt “Pamięć” we współpracy z Uniwersytetem Poznańskim, uczniowie korzystają
z ćwiczeń w laboratoriach
i pracowniach jakimi szkoła nie dysponuje, poszerzanie wiedzy wykorzystywanej podczas udziału
w konkursach i olimpiadach
II LO Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Akademia Morska, Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej wymiana doświadczeń, wsparcie w rozwoju młodzieży uczestnictwo młodzieży w zajęciach laboratoryjnych na uczelni, realizacja indywidualnego toku nauki na studiach, udział w warsztatach wykłady z prawa dla uczniów, udział

w projektach międzynarodowych również o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze Moot C

III LO Uniwersytet Gdański Katedra Polonistyki Stosowanej i Filologii Polskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szkoła Wyższa Handlowa
w Warszawie, Akademia Morska
w Gdyni, Martin Kliesh Quantum Information Center in Gdańsk Institute of Theoretical Physics and Astrophysics Unversity of Gdańsk
współpraca w ramach Narodowego Programu Humanistyki MNiSW „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna,  pomoc w rozwoju zawodowym kadry dydaktycznej, umożliwienie udziału uczniów w wykładach i wydarzeniach promujących frankofonię, klasa patronacka, współpraca przy projekcie satelitarnym, ” Per radio Ad Astra” udział uczniów w obozach naukowych: matematyczne, informatyczne, fizyczne oraz wsparcie przy realizacji projektów badawczych (np. kosmiczny 3SAT lub w ramach EXPLORY) oraz konferencjach np.  matematycznych (TriMAT)
w badaniach naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, symulacjach obrad ONZ (TriMUN), debatach prawniczych
wysokie osiągnięcia uczniów z zakresu chemii, fizyki, prawa na krajowych międzynarodowych konkursach
i olimpiadach, matematycznych, astronomicznych, fizycznych, chemicznych, technicznych,informatycznych, elektronicznych, ekonomicznych i przedsiębiorczości, wiedzy o biznesie i innowacjach, najwyższe na Pomorzu wyniki na maturze z języka polskiego, historii, wos, języka angielskiego, filozofii, matematyki, fizyki, informatyki. Współpraca przy realizacji projektu narzędzi dydaktycznych w sytuacji szkolnej, wypracowanie ponowoczesnych propozycji związanych z różnymi strategiami pracy interpretacyjnej  z tekstem, współpraca  przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych, oraz progów:, “Zaproś naukowca do szkoły”, “Poznaj pracę biologa”
V LO Akademia Marynarki Wojennej współpraca w zakresie edukacji młodzieży
w liceum
udział uczniów w wykładach
na uczelni, zajęcia w planetarium, laboratorium łączności morskiej
i radiolokacji, udział w warsztatach (np. kreowanie przyszłości zawodowej, edukacja dla bezpieczeństwa, ćwiczenia
na symulatorze nawigacyjnym), udział w zajęciach strzeleckich (trenażer strzelecki “Śnieżnik”, posługiwanie
się różnymi rodzajami broni, pierwsza pomoc), udział w debatach organizowanych przez AMW oraz jej Partnerów (np. KMP w Gdyni ), uczestnictwo w dniach otwartych uczelni
praktyczne zajęcia na uczelniach:
w tym udział uczniów w rozprawach sądowych, w wykładach
z kryminalistyki, kryminologii
i prawa, w szkoleniach strzeleckich
na Strzelnicy WKS „Flota” w Gdyni
i na symulatorze szkoleniowo – treningowym broni strzeleckiej „Śnieżnik” w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
VI LO Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej, Gdański Uniwersytet Medyczny wsparcie młodzieży
w nauce poprzez praktyczne zajęcia i wykłady na uczelniach
uczestnictwo młodzieży
w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, programach edukacyjnych
udział uczniów w wykładach
i warsztatach z fizyki, w tym wsparcie przygotowaniu uczniów m.in.
do Olimpiady Informatycznej, Fizycznej
i Astronomicznej  Olimpiady Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz do konkursów wiedzy neurobiologicznej udział uczniów w spotkaniach młodzieżowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w zajęciach laboratoryjnych z chemii, wsparcie
w przygotowaniu do studiów medycznych i na kierunkach przyrodniczych, informatycznych
i naukowo-technicznych
VII LO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Gdański  Wydział Biologii współpraca przy realizacji Programu edukacyjnego “Zaproś naukowca do szkoły” –  seria wykładów, przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych, poświęconych najciekawszym zagadnieniom
z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii, mikrobiologii, fizjologii oraz ekologii i ochrony środowiska, oraz program edukacyjnego “Poznaj pracę Biologa” będący cyklem warsztatów laboratoryjnych i zajęć terenowych dotyczących szeregu zagadnień z różnych dziedzin biologii oraz metod badawczych aktualnie stosowanych w naukach przyrodniczych.
popularyzacja wiedzy biologicznej, urozmaicenie zajęć lekcyjnych, zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium biologicznym, pomoc w wyborze przyszłej drogi kształcenia. lepsze wyniki w nauce, zwiększenie zainteresowania fakultetem biologicznym, zwiększenie zainteresowania sportem, współpraca
w zakresie praktyk zawodowych, dydaktyki, udział nauczycieli
w konferencji
IX LO Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznes, Instytut Filozofii Socjologii
i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych UG
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych skierowanych do młodzieży i nauczycieli Liceum oraz studentów
i nauczycieli akademickich Akademii, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i studentów,
w tym pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej Patronów obu środowisk, rozwijanie zainteresowań związanych z tematyką morską, promocja uczelni, Wspieranie wzajemnych kontaktów, udział  Liceum w przedsięwzięciach
i inicjatywach, promocja uczelni, udział
w wykładach, projektach i warsztatach
wykorzystanie bazy dydaktycznej AMW – zajęcia w planetarium- wykład z pokazem w ramach lekcji fizyki i geografii, udział w panelu dyskusyjnym- Obraz Współczesnej Polski w Świecie, udział w konkursach (Find your Future in Gdynia, Konkurs Krasomówczy- mowy obrończe) i wykładach (mediacje, cyberprzemoc) organizowanych przez WSAiB, realizacja projektów – W Szkole Sokratesa, zajęcia prowadzone przez kadrę UG w szkole i na uczelni. realizacja treści podstawy programowej z przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym, nabywanie umiejętności przez uczniów w pracy projektowej, rozwijanie zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów,
X LO Uniwersytet Gdański (Wydział Oceanografii , Chemii, Biologii, Wydział Filologiczny –  filologia polska, Wydział Geografii i Oceanografii, Wydział Nawigacji i Katedra Geografii Ekonomicznej), Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska ( Wydział Chemii) Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG
współpraca dydaktyczna, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań uczniów, wymiana doświadczeń udział uczniów  w warsztatach:
z biologii morza, pakiet warsztatów
z zakresu oceanografii chemicznej, pakiet warsztatów geologicznych, Poznaj pracę biologa, Nocy Biologów, Projekcie – Zaproś naukowca do szkoły, w Dniu Mózgu, w Dniu Otwartym Wydziału Biologii, warsztaty na Wyspie Sobieszowskiej, udział w Targach Akademia, Festiwal Nauk – Chemia, w Dniach Otwartych, Pomorskim Festiwalu Nauk – geografia i przyroda udział w serii wykładów “Młodzieżowe Spotkania
z Medycyną” Konferencja pt. Chemia z bliska, Konferencja we współpracy PTCh-em, w zajęciach laboratoryjnych podczas Dnia Otwartego, w wykładach i warsztatach wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły w zakresie chemii, udział młodzieży w prowadzonych przez nauczycieli uniwersyteckich wykładach i warsztatach na UG oraz wykładach wygłaszanych w X LO w, udział w konkursach, prelekcje tematyczne w szkole (np.. o zachowaniu w sytuacji zagrożenia terrorystycznego); Sponsorowanie nagród książkowych dla uczniów (kl. III)
udział młodzieży w projekcie Licealiści w Instytucie Filologii Polskiej; udział 2 uczennic (uczestniczek programu Zdolni z Pomorza) w zajęciach kółka olimpijskiego, a następnie
w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego; udział uczniów w 2 wykładach przeprowadzonych w szkole (przez prof. dr. hab. Izabelę Kępkę
„Z życia słów”  oraz prof. dr. hab. Ewę Badydę “Agresja w języku”), wzrost świadomości i kultury prawnej wśród młodzieży, osiągnięcia w konkursach, większa liczba absolwentów X
na studiach prawniczych,
XII LO Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą w Poznaniu (współpracowało też
z Sopocką Szkołą Wyższą, Uniwersytetem Gdańskim Wydziałem Biologii, Akademią Morską)
współpraca dydaktyczno – wychowawcza, badawczo wdrożeniowa, wymiana inicjatyw, promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka naukowcy przeprowadzają wykłady dla uczniów, uczestniczą
w uroczystościach szkolnych,
a uczniowie w uroczystościach akademickich
wspieranie działań dydaktycznych szkoły, nagrody finansowe, upominki dla uczniów
XIV LO Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet Gdański w Gdańsku:          Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa; Wydział Biologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Gdański Uniwersytet Medyczny współpraca dydaktyczna i organizacyjna udział uczniów w konferencjach, warsztatach, debatach i konkursach, zajęciach laboratoryjnych. Tworzenie audycji radiowych, dodatkowy przedmiot: “podstawy prawa” (realizowany w klasach humanistycznych) oraz edukacja,  medialna”, prowadzony przez pracownika uczelni, udział w meczach matematycznych, realizacja projektów: “Zaproś naukowca do szkoły”  „Poznaj pracę biologa”, udział w konferencjach “Młodzieżowe spotkania z medycyną”
XVII LO Akademia Marynarki Wojennej Szkoła Ćwiczeń obecnie trwają przygotowania Projekt z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju) pt. „Akademia Kreatywności – myśleć i działać” Grupą docelową jest młodzież 15-16 lat. Projekt zakłada warsztaty w ramach dwóch modułów:-Moduł I – Skuteczna komunikacji: Warsztaty rozwijające kompetencje
w zakresie komunikowania
się̨ i współpracy;- Moduł II: Myślenie i działanie:  Warsztaty z krytycznego myślenia
rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego;

– oraz wyjazdu projektowego, który pozwoli sprawdzić nabyte kompetencje w praktyce. Ponadto projekt zakłada wsparcie (warsztaty dla rodziców) – “Jak wspierać dzieci w rozwoju?”

CKZiU nr 2 Politechnika Gdańska współpraca w zakresie edukacji młodzieży udział uczniów w zajęciach
z  matematyki i budownictwa przygotowywanych przez PG. współpraca nauczycieli z nauczycielami akademickimi w zakresie  pomocy dydaktycznych, pozyskiwania informacji o nowych technologiach budowlanych, przekazywanie informacji
o warunkach nauki na PG w ramach doradztwa zawodowego.
uczniowie w zakresie matematyki skorzystali z  dodatkowych zajęć, klasy Technikum Budowlanego brały udział w imprezach edukacyjnych i wykładach otwartych (w najbliższym czasie kontynuacja współpracy z PG, nawiązanie porozumienia z Politechniką Łódzką – Wydziałem Technologii Materiałowych Wzornictwa Tekstyliów w zakresie edukacji w zawodzie Technik przemysłu mody)
CKZiU nr 3 Politechnika Wrocławska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Wydział Nauk Humanistycznych
i Społecznych
umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia Akademia Wiedzy Koniecznej-Nowe Oblicze Szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE), wsparcie
w rozwoju uczniów
utrzymanie zadań Projektu LOWE
w roku szkolnym współpraca i działania ze Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Biblioteką Główną AMW
wdrożenie opracowanego w projekcie modelu “AWK – szkoła jako LOWE ”
w CKZiU nr 3, wykorzystanie zasobów i możliwości szkół do pobudzania lokalnej społeczności i koordynowania różnych form edukacji pozaformalnej, których oferta jest oparta o podejście popytowe, rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy (w tym kompetencji kluczowych) 241 uczestników projektu, pozyskanie kwoty 200,00 zł na realizację projektu  II. Erasmus +
ZSAE Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Sopocka Szkoła Wyższa współpraca w ramach wsparcia w rozwoju uczniów na kierunkach: technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista, technik handlowiec korzystanie z bazy naukowej uczelni, udział uczniów  w wykładach
i konsultacjach z pracownikami uczelni, współpraca z kołami naukowymi studentów, współpraca
w zakresie tworzenia programów nauczania
udział uczniów w wykładach  i
warsztatach z przedmiotów kierunkowych, udział uczniów w działalności kół naukowych uczelni, korzystanie z bazy naukowej uczelni, prowadzenie przez uczelnię konsultacji dla nauczycieli, przekazywanie pomocy dydaktycznych na rzecz szkoły
ZSCHiE Akademia Morska
w Gdyni, Politechnika Gdańska, Akademia                 Marynarki Wojennej, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
w Gdańsku, WSAiB
w Gdyni
przygotowanie uczniów do studiów wyższych oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauki i zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania wykłady na terenie uczelni i na terenie szkoły, zajęcia otwarte dla zainteresowanych, lekcje przedmiotowe ze specjalistą na terenie uczelni i na terenie szkoły, udział
w konkursach organizowanych przez uczelnie, zapoznanie uczniów
z warsztatem  pracy naukowców,                                poznanie przez uczniów oferty wyższych uczelni
stale wzrastająca liczba absolwentów szkoły podejmujących studia na ww. uczelniach zarówno dziennych jak
i zaocznych
ZSET Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu
wspólne organizowanie projektów związanych z  logistyką i spedycją, przygotowywanie młodzieży do konkursów, współpraca związana z korzystaniem z podręczników do zawodu technik logistyk, korzystanie z Wirtualnych Laboratoriów, udział w Forum dla Nauczycieli współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Spedycji, udział młodzieży w Olimpiadzie Logistycznej, współpraca dotycząca lepszego przygotowania młodzieży do wykonywanego zawodu organizowanie konkursów i zajęć zawodowych dla młodzieży,  poszerzanie  wiedzy zawodowej młodzieży
ZSHG Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Akademia Morska współpraca w ramach wsparcia w rozwoju uczniów na kierunkach: technik hotelarstwa, technik żywienia  i usług gastronomicznych aktywizacja kształcenia na poziomie wyższym  w dziedzinie turystyki i hotelarstwa, współpraca przy organizacji etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz prowadzenie cyklicznych wykładów z zakresu żywności i żywienia wysokie osiągnięcia uczniów
w olimpiadzie i konkursach

 

Umowy podpisane przez Gminę Miasta Gdyni z uczelniami wyższym: 

Nazwa
szkoły
Nazwa
uczelni
Przedmiot porozumienia Obecne działania Efekty współpracy
II LO Uniwersytet Gdański edukacja młodzieży poprzez podwyższenie jakości edukacji uczniów II  LO rozpowszechnianie informacji  o programach edukacyjnych realizowanych w II LO, udostępnienie uczniom bazy na wybrane zajęcia edukacyjne, wymiana doświadczeń między kadrą dydaktyczną, uczestnictwo młodzieży w zajęciach laboratoryjnych z chemii, biologii w uczelni, realizacja indywidualnego toku nauki na studiach prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich, patronat nad klasą prawniczą, podstawy prawa realizowane przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego
V LO Akademia Marynarki Wojennej podwyższenie jakości edukacji uczniów V LO celem przygotowania uczniów do studiowania w Akademii Marynarki Wojennej umożliwienie uczniom łączenia nauki w szkole
z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów, udostępnienie uczniom bazy na wybrane zajęcia edukacyjne, wymiana doświadczeń między kadrą dydaktyczną, konsultowanie metod realizacjii programów nauczania w zakresie pokazów i ćwiczeń laboratoryjnych
patronat Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego nad V LO w zakresie kształcenia ogólnego matematyki, fizyki i informatyki w klasach,
w których zajęcia te realizowane
są w zakresie rozszerzonym.

Wróć do listy Następny wpis