Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka”

Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka”

Największym dobrem w „Leśnej Pętelce” jest dobro dziecka; oraz przygotowanie go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwość.

Poprzez liczne działania przedszkole rozbudza ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość. Jego celem jest wychowanie dziecka z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwartego na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowego szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Dziecko z „Leśnej Pętelki” jest ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe, prawdomówne, odpowiedzialne, obowiązkowe, tolerancyjne oraz świadome zagrożeń. Priorytetem działalności jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, poszanowania oraz akceptacji ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonali jakość pracy Pętelki.

„Leśna Pętelka” jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowaną w swojej pracy na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i dobrze przygotowuje je do podjęcia nauki, stwarzającą warunki do twórczości, rozwijającą umiejętności i kształtującą samodzielność oraz wartości moralne, przestrzegającą zasady wynikające z Konwencji Praw Dziecka, nauczającą zasad demokracji, uczącą samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji i zachowań w różnych sytuacjach, w sposób partnerski traktującą rodziców, promującą swoje osiągnięcia, mającą dobrą opinię w środowisku, stosującą aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość pracy.

Celem przedszkola jest budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, umiejętność działania w sytuacjach trudnych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się, kształtowanie poczucia przynależności oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi oraz rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań wychowanków.

Atutami przedszkola jest profesjonalnie wykształcona kadra pedagogiczna: logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna, terapia dzieci z autyzmem, oligofrenopedagogika, przestronne, słoneczne i bogato wyposażone sale, duży ogród, dbałość o tradycje i wartości patriotyczne, dbałość o bezpieczeństwo oraz zapobieganie cyberprzemocy, dbałość o savoir vivre, propagowanie postaw proekologicznych, prężnie i z sukcesami działające kółko plastyczne.

Dane kontaktowe:
ul. Maciejewicza 9
81-189 Gdynia
tel. +48 58 625 92 34
przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
www.p47gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek