Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina”

Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina”

Przedszkole „Bajkowa Kraina” pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i  kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Przedszkole tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nasze hasło to: „Wyruszamy w podróż po Bajkowej Krainie. Każdy dzień jest nową przygodą”. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje. Tworzy ona życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w  tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w  naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Jesienny koncert, Spotkanie wigilijne, Dzień rodzica, zajęcia warsztatowe, konkursy rodzinne, festyny rodzinne. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w  różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę – swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń: Pasowanie na przedszkolaka, „Jesienny Koncert”, „Kolorowe dni”, „Mikołajki”, bal karnawałowy, „Biesiada z Babcią i Dziadkiem”, „Dzień Ziemi”, „Miniolimpiada sportowa”, Festyn rodzinny, „Akcja bratek”, „Konkurs wielkanocny”, kiermasz książki, „Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka”. Od kilku lat działa „Teatrzyk Rodzica” – rodzice z nauczycielkami każdego roku na Dzień Dziecka przygotowują przedstawienie; angażują się także w organizację zabaw oraz wielu imprez dla dzieci.

Dane kontaktowe:
ul. Starogardzka 10 A
81-050 Gdynia
tel. +48 58 623 09 43 +48 502 927 375
przedszkole@p26.edu.gdynia.pl
www.p26.edu.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek