Przedszkole nr 13 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 13

Przedszkole nr 13

Przedszkole nr 13 wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbałość o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne. Przedszkole pełni również funkcję doradczą i  wspierającą działania wychowawcze rodziców. Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Oddziaływania przedszkola i domu rodzinnego dziecka są skoordynowane, a rodzice są najlepszymi sojusznikami.

Proces wspomagania rozwoju i  edukacji dziecka zmierza do kształtowania kompetencji kluczowych i  osiągnięcia gotowości szkolnej. Przedszkole diagnozuje rozwój dzieci, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Przedszkole realizuje programy własne: „Edukacja w zakresie praw dziecka – poznaję swoje prawa i obowiązki”, „Program stymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju”, Przedszkolny program adaptacyjny, • program profilaktyczny rozszerzający treści z zakresu bezpieczeństwa „Bezpieczny Przedszkolak”, program rozszerzający treści z zakresu edukacji ekologicznej „Bliżej natury”, program wychowawczy przedszkola „Dziecko bez złości ma dużo radości”, program „Wędrówki przedszkolaka po krajach Unii Europejskiej” – kształtujący ciekawość, otwartość wobec innych narodów, obyczajów i odmiennej kultury, programy edukacji regionalnej: „Nasze morze, nasze miasto”, „Kaszuby blisko nas”.

Przedszkole nr 13 bierze udział w  kampaniach ogólnopolskich, programach edukacyjnych, akcjach charytatywnych. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z  placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, a także z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci. Uczestniczy w: programie edukacji morskiej „Gdynia na fali – edukacja żeglarska”, projekcie „Bezpieczny Przedszkolak”, kampanii „Odprowadzam Sam” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, kampaniach ogólnopolskich, m.in. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcjach charytatywnych: „Góra grosza” Towarzystwa „Nasz Dom”, „Przedszkolaki dla Hospicjum”, projektach ekologicznych: „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”, „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, „Lider lokalnej ekologii” , „Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki”, projekcie czytelniczym „Cała Polska czyta dzieciom”.

Współpraca z instytucjami działającymi w lokalnym środowisku przyczynia się do integracji środowiska, zaspokaja istniejące potrzeby na poziomie partnerskim, ma korzystny wpływ na rozwój umiejętności społecznych dzieci. Zespół pracowników przedszkola realizuje wizję przedszkola otwartego na potrzeby dzieci i ich rodziców, przyjaznego, zapewniającego wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom w atmosferze akceptacji, zrozumienia, tolerancji, a także świadomości zmieniających się warunków i wyzwań ze strony współczesnego świata.

Dane kontaktowe:
ul. Widna 15
81-543 Gdynia
tel. +48 58 624 05 03
przedszkole@p13.edu.gdynia.pl
www.przedszkole13.edu.pl
fb.com/przedszkole13


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek