Menu górne

Kategoria

Dostosowanie statutów szkół i placówek do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

Dostosowanie statutów szkół i placówek do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

Szanowni Państwo,
w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Małgorzaty Bielang, przesyłam komunikat dotyczący dostosowania statutów szkół i placówek do przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Liceów Ogólnokształcących, Techników, Szkół Policealnych,
Centrów Kształcenia Ustawicznego,
Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
Centrów Kształcenia Praktycznego
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła szereg zmian organizacyjnych i strukturalnych w zakresie kształcenia zawodowego. W szczególności przepisy ustawy wskazują, w jaki sposób i w jakim czasie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego oraz jak zmienia się zespół szkół lub zespół placówek, w skład którego wchodzą te placówki. Stanowią o tym w szczególności art. 50-51 oraz art. 54-56 wyżej wskazanej ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe dotychczasowe statuty dotychczasowych publicznych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów centrów kształcenia zawodowego wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. Organy prowadzące szkoły policealne zobowiązane są również do dostosowania działalności tych szkół do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, do dnia 30 listopada 2019 r., w tym w szczególności dotyczy to statutu szkoły.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017  r.  poz.  60 ze zmianami) ustaliła w art. 146 ust. 2 oraz art. 152 ust. 2, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący odpowiednio dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące i  pięcioletnie technikum. Art. 322 ust. 2 tej ustawy stanowi, że dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.
W zakresie dostosowania statutów wyżej wymienionych szkół i placówek obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) tj.: art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1. Oznacza to, że rada pedagogiczna winna przygotować projekt statutu szkoły lub placówki i przedstawić go do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. Po przedłożeniu tego projektu radzie szkoły lub radzie placówki – ta uchwala statut. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.  Oznacza to, iż organ stanowiący jednostki samorządu nie nadaje nowego statutu szkole lub placówce.

Pozdrawiam,
Jolanta Pawlak
Dyrektor
Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty
w Gdańsku


Wróć do listy Następny wpis