XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne

XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne

XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne, to szkoła do której przyjmowani są uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami: słabosłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej.

Szkoła przyjmuje wszystkich chętnych, którzy spełniają warunki rekrutacji, tzn. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem edukacyjnym jest wszechstronny i  harmonijny rozwój, przygotowanie uczniów do pracy i życia we współczesnym świecie, a także podjęcie ewentualnej dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Duży nacisk kładzie na indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, która stale i systematycznie doskonali swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, konferencjach oraz warsztatach metodycznych.

W szkole panuje atmosfera życzliwości, wsparcia, zrozumienia dla drugiego człowieka, dlatego uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Lekcje wyglądają trochę inaczej niż w szkołach masowych, ponieważ pracuje w małych zespołach. Klasy liczą średnio od 5 do 10 uczniów, co daje możliwość wszechstronnego poznania ucznia. W nielicznych klasach nauczyciele zawsze znajdą czas dla ucznia, wysłuchają go i mu pomogą. W szkole panują dobre warunki pracy i nauki. Jest bogato wyposażona baza dydaktyczna. Właściwe urządzone pracownie szkolenia zawodowego dają możliwość bardzo dobrego przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wszyscy uczniowie podczas tych egzaminów osiągają rewelacyjne wyniki. Absolwenci liceum coraz częściej przystępują do egzaminu dojrzałości. Osiągając pozytywne wyniki podczas egzaminu maturalnego, otrzymują świadectwo dojrzałości.

Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w  zajęciach rewalidacyjnych, kompensacyjnych, biblioterapii, arteterapii, Biofeedback, gimnastyce korekcyjnej. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia w  kółku teatralnym, turystycznym oraz wolontariat. Młodzież uczestniczy w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Organizowany jest Przegląd Twórczości Teatralnej Placówek Specjalnych „My zaczarowani teatrem” oraz Międzyszkolny konkursu Hotelarskiego „Wszechstronny hotelarz”, Międzyszkolny konkursu Ekologicznego przy współorganizacji Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Na terenie szkoły uczniowie ze szkół podstawowych biorą udział w rozgrywkach Gier Planszowych Historycznych pt. „Polska Wiem”.

Placówka przez cały rok tętni życiem. Wysoka całoroczna frekwencja we wszystkich klasach świadczy o tym, że uczniowie przychodzą do niej chętnie, bo wiedzą, że nie tylko zdobędą nową wiedzę, ale także spotkają się z życzliwością wszystkich nauczycieli, którzy nigdy nie odmawiają pomocy żadnemu dziecku. W tej placówce dobro dziecka stawiane jest na pierwszym miejscu.

Dane kontaktowe:
ul. Energetyków 13
81-184 Gdynia
tel. + 48 58 621 95 10
sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl
www.sosw2gdynia.pl
facebook.com/SOSW2Gdynia/


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek