Ruszają zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Ruszają zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

05
marzec
Ruszają zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Marzec to dla wielu rodziców miesiąc, w którym będą podejmować decyzję o najbliższej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022. Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.

Rekrutacja rozpocznie się 8 marca 2021 r. o godz. 10.00 

    Strona do logowania

Do powyższego systemu będzie można się zalogować od 8 marca od godz. 10.00.


INFORMACJE OGÓLNE

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Rekrutacją objęte są dzieci zamieszkałe w Gdyni z roczników 2015-2018.

Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie
2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu – na wolne miejsca.

Rodzice spoza Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Trzylatki (rocznik 2018) i Czterolatki (rocznik 2017) – mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Pięciolatki (rocznik 2016) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Sześciolatki (rocznik 2015) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.  

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

Sześciolatki na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej pod warunkiem, że w roku szkolnym 2020/2021 korzystały z wychowania przedszkolnego. W przypadku, gdy dziecko w bieżącym roku szkolnym nie korzysta z wychowania przedszkolnego, do podjęcia nauki w klasie pierwszej potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 1. Opis zasad rekrutacji dla rodzica – 5 marca o godz. 10.00.
 2. Elektroniczna rekrutacja – trwa od 8 marca od godz. 10.00 do 19 marca do godz. 16.00 i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie wniosku i kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.
 3. Czynności dotyczące złożenia wniosku.

Wypełnianie wniosków:


Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyłącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość –  każde po 50 punktów:    

 1. wielodzietność rodziny kandydata – tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny.
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2-5: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).          

Dokumenty wymienione w punktach 2-7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.


Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdyni; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.; dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

    –  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu)  
       urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
    –  zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości
       osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
    –  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
       teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.; dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
  – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  – zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
  – zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,  
  – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP.
 3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów  
  zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione
  , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  pkt.;
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu – jeśli dokumentacja będzie składana bezpośrednio u dyrektora lub kserokopia, jeśli dokumentacja będzie wrzucona do wrzutni umieszczonej w przedszkolu lub wysłana skanem na adres mailowy przedszkola;
 4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest
  oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działającego w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego dziecko się ubiega.
 5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, o przyjęcie do którego się ubiega; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, o przyjęcie do której dziecko się ubiega.
 6. przedszkole/oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.;   Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Złożenie wniosku przez rodziców w placówce pierwszego wyboru

Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice drukują go, podpisują, a następnie przekazują do 19 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium. Wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium można również wypełnić odręcznie.

Przekazać wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą na dwa sposoby:

 1. wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez przedszkole (lub składają je bezpośrednio u dyrektora) – decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania wniosków każde z przedszkoli umieści na swojej stronie internetowej,
 2. skanują wniosek wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru.

Weryfikacja  wniosków

Wyniki rekrutacji

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

W terminie od 7 kwietnia do 12 kwietnia do godz. 12.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

 1. podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkolu lub 
 2. podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej.
  (Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

  Rodzice mogą je przekazać na dwa sposoby:

Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Procedura odwoławcza

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

 1. 21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc,
 2. od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,
 3. 7 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. do 10 czerwca do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
 5. 15 czerwca 2021 r.  o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
 6. od 15 czerwca 2021 r. – procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek