RODO - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

RODO

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji
o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.edukacja.gdynia.pl (zwanego dalej „Portalem”).

1.     Dane administratora danych osobowych [ADO]: administratorem danych osobowych Użytkownika będzie Prezydent Miasta Gdyni Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, Gdynia
(81-382), e-mail: umgdynia@gdynia.pl tel.: +48 58 626 26 26

2.     Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, Gdynia (81-382).

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Portal za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie

  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –

  (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.

  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 2. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu,

  w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zgłoszenia, które zostanie przesłane poprzez formularz rezerwacyjny w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.

7.     Odbiorcami danych Użytkowników mogą być: upoważnieni pracownicy administratora oraz firma świadcząca usługi z zakresu serwisu systemu informatycznego MASTER TELECOM

8.     ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.     ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.

10.  Dane użytkowników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do czasu wycofania zgody.

11.  Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji
o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych
i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

 1. Ponadto, Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownikach.
 3. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
 4. w przeglądarce Internet Explorer,

  b. w przeglądarce Mozilla Firefox,

  c. w przeglądarce Chrome,

  d. w przeglądarce Opera,

  e. w przeglądarce Safari

  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

 5. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 6. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są

  w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

 7. Użytkownik ma prawo do:
 1. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,

  Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych

  z RODO.


Przejdź na początek