Rekrutacja do przedszkoli rok szkolny 2022/2023 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli rok szkolny 2022/2023

21
marzec
Rekrutacja do przedszkoli rok szkolny 2022/2023

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.
 
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2022/2023:

 

Strona do logowania: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia/News

 

Zalogować się do powyższego systemu będzie można 21 marca 2022 r. od godz. 10:00.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016 – 2019, zamieszkałe w Gdyni.

Dzieci urodzone w 2020 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu – na wolne miejsca.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

4. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego
w dotychczasowym przedszkolu.
W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Przebieg rekrutacji


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek