Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2019/2020 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2019/2020

31
styczeń
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2019/2020

Posyłasz w tym roku dziecko do publicznego przedszkola lub szkoły podstawowej? A może chcesz zmienić to, do którego teraz chodzi? Informujemy, o jakich terminach należy pamiętać.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym roku rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rusza 12 marca. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podobnie, jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem: www.gdynia.pl/rekrutacja.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(www.gdynia.pl/rekrutacja)Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
12 marca 2019 r.
o godz. 12.00X
X

4 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca
od godz. 12.00
do 26 marca 2019 r.
do godz. 16.00
od 4 czerwca
od godz.12.00
do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 16.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych
9 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00
14 czerwca 2019 r.
o godz.15.00
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 17.00 do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 17.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
23 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00
21 czerwca 2019 r.
o godz.15.00
6 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc X 30 sierpnia 2019 r.
o godz.15.00

2. Kryteria „samorządowe” brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2019-2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. –  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie –  8 pkt.; – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
5)   dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;
6)   przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  –  2 pkt..

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
      
1)  oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci  lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej  liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Szkoły podstawowe

W tym roku rekrutacja do publicznych szkół podstawowych startuje 25 marca. Rekrutacja obejmuję zapisy do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych. A także szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego lub szkół podstawowych z klasami dwujęzycznymi.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 marca 2019 r.
do  26 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00od  25 marca 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00

od  25 marca 2019 r.
do 20 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00

od  3 czerwca 2019 r.
do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

od  15 maja 2019 r.
do 5 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

od  7 maja 2019 r.
do 13 maja 2019 r.25 kwietnia 2019 r.
17 czerwca 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

17 maja 2019 r.
o godz. 12.0030 kwietnia 2019 r.
o godz. 12.00
19 czerwca 2019 r.
o godz.12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwyjęzycznychPodanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych
24  maja 2019 r.
o godz. 12.007  maja 2019 r.
o godz. 12.00
26 czerwca 2019 r.
o godz.12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 24 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r. od 26 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznychPodanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych
31 maja 2019 r.
o godz. 12.0014 maja 2019 r.
o godz. 12.00
3 lipca 2019 r.
o godz.12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,
x 30 sierpnia 2019 r.
o godz.12.00

5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
3)  niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
5)  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

6.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Terminy przeprowadzenia ww. postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających ustalone zostały Zarządzeniem Nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek