Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019

27
marzec
Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019

Strona internetowa dla rodziców dostępna od 26 marca 2018 r. od godz. 9.00.

Logowanie na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja 
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, których rodzice złożyli w placówce odpowiednią deklarację.

Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

I. Przebieg rekrutacji:

1. Etap wstępny – informator.

26 marca 2018 roku  od godz. 9.00  –  uruchomienie strony  internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
2. Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 26 marca do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00 i obejmuje :

* wprowadzanie danych dzieci do systemu
* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka:

a) Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje,  a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00
do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie „papierowy”  wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie  wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.
 
3. Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

4. Wyniki rekrutacji.

W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

5. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego,
to rodzic w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 17.00  musi udać się do placówki  (przedszkola/szkoły), do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane.

6. Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez Komisje Rekrutacyjne  do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 15.00.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od  liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci przyjętych do przedszkola w procedurze rekrutacji.

II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni:
 
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie):

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)
110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
110 pkt

Kryteria samorządowe – obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
55 pkt
2. Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
w systemie dziennym
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4 20 pkt
3. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; – zał. nr 5 10 pkt
4. Dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – kryterium dotyczy tylko przedszkoli oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; – zał. nr 6 8 pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; – zał. nr 7 5 pkt
6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –
zał. nr 8
2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza :

1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

IV. Rekrutacja uzupełniająca: 
 
1.  Informator o wolnych miejscach:

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 1 czerwca 2018 r. na stronie internetowej (www.gdynia.pl/rekrutacja).
Informacje o wolnych miejscach będzie można także uzyskać w przedszkolach/szkołach biorących udział w rekrutacji.

2. Terminy.

–  od 1 czerwca do 8 czerwca 2018 r.  do godz. 1600  –  złożenie wniosku o przyjęcie oraz dokumentów  potwierdzających  wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,
–  15 czerwca 2018 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
–  do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli  zapisu dziecka w  przedszkolu/szkole,  do której  dziecko  zostało zakwalifikowane,
–  22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

V. Rekrutacja  dzieci urodzonych w roku 2016:

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 20 sierpnia 2018 r.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek