Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych? - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych?

31
styczeń
Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych?

21 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice naszych najmłodszych uczniów mają w czym wybierać. W Gdyni jest bowiem ponad 30 szkół, w tym te z oddziałami dwujęzycznymi czy sportowymi. Jak będzie przebiegała rekrutacja?

 

Co ważne we wszystkich szkołach wnioski o przyjęcie składamy od 21 marca do 27 kwietnia. W szkołach mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych czy dwujęzycznych podczas procesu rekrutacji dodatkowo przyszli uczniowie przechodzą testy. Kandydaci bowiem muszą wykazać się swoją sprawnością fizyczną bądź w przypadku oddziałów dwujęzycznych przejść sprawdzian predyspozycji językowych.

W przypadku “klasycznych” szkół listę osób zakwalifikowanych poznamy 20 maja. Rodzice w terminie 7 dni potwierdzają, do której szkoły będzie uczęszczało ich dziecko. W czerwcu będzie można także złożyć wnioski w rekrutacji uzupełniającej. Szkoły będą je przyjmować od 6 do 20 czerwca.

Wydział Edukacji, przygotował dla rodziców szczegółowy grafik rekrutacji, w którym można sprawdzić dokładne daty kolejnych etapów rekrutacji. Znajdą Państwo tutaj także kryteria jakimi kierują się szkoły podczas przyjmowania dzieci oraz wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 

  1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
  2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
  3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
  5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
  7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
  8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

 

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;

Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;

Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;

Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dostępne są tutaj

 

 

 

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek