Poszukiwani doradcy metodyczni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Poszukiwani doradcy metodyczni

29
styczeń
Poszukiwani doradcy metodyczni

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza Nauczycieli z obszaru miasta Gdyni oraz powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego do współpracy oraz pełnienia funkcji doradców metodycznych w GODN.
 
Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela – doradcy metodycznego (przypadających na 1 etat)  określa art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w odniesieniu do danego stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego, tj.:

 1. nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 25 godzin,
  b. nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – 25 godzin,
  c. nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22 godziny,
  d. nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego i teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, teoretycznych przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych – 18 godzin,
  e. wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 26 godzin,
  f. wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych – 30 godzin,
  g. nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych – 30 godzin,
  h. nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych – 20 godzin.

Ponadto dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych  – 22 godziny.
Liczbę godzin w przypadku części etatu wylicza się jako iloczyn wymiaru etatu i wymiaru godzin dla danej specjalności (np. w przypadku 0,5 etatu fizyki jest to 9 godzin). 
UWAGA:

 1. Zgodnie z zapisami rozporządzenia zadania doradcy metodycznego będą wykonywane wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli.
 2. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela-doradcy metodycznego w szkole/placówce i w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

Poszukiwani są doradcy metodyczni następujących przedmiotów:

 

L.p.

 

Przedmiot

Szkoła podstawowa (wymiar etatu) Ilość dostępnych miejsc  

Szkoła ponadpodstawowa

Ilość dostępnych miejsc

(wymiar etatu)

1 wychowanie przedszkolne 1,0 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)
2 edukacja wczesnoszkolna,
w tym oddziały „0”
 

2,5 (min. 5 nauczycieli, max. 10 nauczycieli)

3 język polski  

0,5

min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli  

1

min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli
4 język angielski  

1 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)

5 język niemiecki 0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)
6 języki mniejszości narodowych, etniczne, regionalne (język kaszubski)  

 

1,0 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)

7 wiedza
o społeczeństwie
 

0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)

8 przyroda 0,25 (1 nauczyciel)
9 matematyka  

0,3

 

(1 nauczyciel)

 

0,2

 

(1 nauczyciel)

10 geografia 0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)
11 biologia  

0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)

12 chemia 0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)
13 informatyka 1,0 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)
14 wychowanie fizyczne 1,0 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)
15 wychowanie
do życia
w rodzinie
0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)
16 doradztwo zawodowe 0,5 (min. 1 nauczyciel, max. 2 nauczycieli)
17 religia 1,0 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)
18 nauczyciel pedagog 1,0 (min. 2 nauczycieli, max. 4 nauczycieli)
19 nauczyciel psycholog 0,3 (1 nauczyciel)

 

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty:

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 14 lutego 2020 r.
(liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego. ………………………” (proszę wskazać przedmiot).

Inne informacje

Złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym.

Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie dalszego postępowania (postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Kuratorium Oświaty w Gdańsku). Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Na wszelkie pytania odpowiadamy pod telefonem Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (58 765 07 92) lub w siedzibie ośrodka w Gdyni przy ul. Słowackiego 53, budynek Szkoły Podstawowej nr 51.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek