Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego

Do dnia 15 lipca 2019 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

 1. finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego – w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
 • w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 • w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
  1. w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu – co najmniej 5,4,
  2. w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1  do Regulaminu.

 1. finansowanych z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”, skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:
 • w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):
  1. w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
  2. w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
  3. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
   informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 • uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na etapie wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2  do Regulaminu.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.

Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie internetowej: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555/

Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://des.pomorskie.eu/stypendia